தமக்கு கொவிட் தொற்று உறுதியாகியுள்ளதாக இராஜாங்க அமைச்சர் பிரசன்ன ரணவீர  தெரிவித்துள்ளார்.

தமக்கு கொவிட் தொற்று உறுதியாகியுள்ளதாக இராஜாங்க அமைச்சர் பிரசன்ன ரணவீர  தெரிவித்துள்ளார்.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *