தேசிய சிறுவர் பாதுகாப்பு அதிகார சபையின் தலைவர் பேராசிரியர் முதித்த விதானபத்திரன இராஜினாமா செய்துள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed