இலங்கை வரலாற்றில் முதன்முறையாக, அரச மருந்தாக்கற் பொருட்கள் உற்பத்திக் கூட்டுத்தாபனத்தினால் (SPMC) தயாரிக்கப்பட்ட சேலைன் தொகுதி சுகாதார அமைச்சின் மருந்து விநியோக பிரிவிடம் (MSD) ஒப்படைக்கப்பட்டது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *